Pošlete nám svůj dotaz
Pošlete nám svůj dotaz

Jméno *

E-mail *

Váš dotaz či zpráva *

Odeslat dotaz

Licence Alltraining.cz

Licenční podmínky online osobního profilu Alltraining.cz, vlastněný Allraining s.r.o.

Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb serverem Alltraining.cz, majetkem Alltraining s.r.o., IČO: 24759481, DIČ: CZ24759481, se sídlem U Nádrže 2/618, Praha 8 - Kobylisy 182 00, Provozovatelem Mgr. Vojtěchem Beranem a uživatelem těchto služeb.

2. Používáním služeb online osobního profilu (deníku) ALLTRAINING.CZ se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně alltraining.cz.

3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

4. Základní služby tréninkového deníku jsou uživatelům poskytovány zdarma. Převahu však tvoří tréninkové či dietologické on-line vedení, které je nabízeno dle ceníků Alltraining.cz. Doplňkové funkce jednotlivých služeb, jsou všem klientům zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Případnou zpoplatněnou službu si musí klient sám doobjednat.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

5.1. Provozovatel neručí za uložená data uživatelů a nabádá uživatele k jejich zálohování třetí stranou.

5.2. Provozovatel upozorňuje klienty využívajících placené služby, že ke dni vyčerpání předplaceného balíčku jsou data od provozovatele (tréninkový, výživovový plán) za uplynulé období vymazány a nelze je zpětně tisknout. Tisk tréninkového, výživového programu je možný jen při předplaceném aktuálně využívajícím období.

6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb Alltraining.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb Alltraining.cz (včetně zrušení či zablokování uživatelského účtu), zejména v případech, jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.

6. 1. Pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele.

6. 2. Pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby.

6. 3. Pokud uživatel nenavštíví svou osobní schránku nebo účet na po dobu 6 měsíců.

6. 4. Jestliže je uživatelský účet používán pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů, ...atd. na stranu provozovatele) nebo virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

6.5. Budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován.

6.6. Který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb.

6.7. Který je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným.

6. 8. Pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

6. 9. Provozovatel má právo převést placeného uživatele na volného (zdarma využívajícího svojí osobní schránku v okamžiku, kdy bude jeho platba pro následující období v prodlení a jeho dlužná částka nebude uhrazena ani po opakované výzvě.

6. 10. Provozovatel má právo ukončit předplacené služby bez nároku vrácení předplacené částky placeným uživatelem tehdy, když poruší výše uvedené body s okamžitou platností.

7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb, nenese však odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených ve své osobní schránce. Uživatel je povinen si veškerá svá data uložená v on-line deníku, jakož i data uložená v jiných službách, vhodným způsobem zálohovat a tím eliminovat možnost poškození či možné ztrátě cenných informací.

8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb, a to i prostřednictvím zpracovatele, jakékoli zprávy nebo jiná sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí, jiných produktech provozovatele, a o produktech třetích osob.

9. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb Alltraining.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

11. Poučení: vkládání osobních údajů a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům.

12. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

13. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

14. Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám alltraining.cz, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji, je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

15. Copyrigh Alltraining.cz si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto internetových stránek, především práva autorská, osobnostní, práva související s vlastnictvím ochranných známek a případně veškerá další související práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů Alltraining.cz, především z těchto internetových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany Alltraining.cz výslovně zakázáno a dále řešeno právní cestou.

16. Stisknutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" při prvé návštěvě v našem intranetu uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.