Poradit
Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?

E-mail *

Váš dotaz *

Odeslat dotaz

Licence Alltraining.cz

Licenční podmínky on-line osobního profilu Alltraining.cz, vlastněný Allraining s.r.o.

1.    Tyto licenční podmínky stanovují pravidla a podmínky poskytování služeb prostřednictvím serveru alltraining.cz, který je majetkem společnosti Alltraining s.r.o., IČO: 24759481, DIČ: CZ24759481, se sídlem U Nádrže 2/618, Praha 8 - Kobylisy 182 00 a užívání těchto služeb uživateli.


2.    Používáním služeb online osobního profilu (deníku) ALLTRAINING.CZ se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně alltraining.cz.


3.    Alltraining s.r.o. prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručila spolehlivost a bezpečnost služeb.


4.    Základní služby tréninkového deníku jsou uživatelům poskytovány zdarma. Převahu však tvoří tréninkové či dietologické on-line vedení, které je nabízeno dle ceníků společnosti Alltraining s.r.o. Doplňkové funkce jednotlivých služeb jsou všem klientům Alltraining s.r.o. zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Případnou zpoplatněnou službu si musí klient sám doobjednat.


5.    Alltraining s.r.o. si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.


5.1.    Alltraining s.r.o. neručí za uložená data uživatelů a nabádá uživatele k jejich zálohování.


5.2.    Alltraining s.r.o. upozorňuje klienty využívající placené služby, že ke dni vyčerpání předplaceného balíčku jsou data od společnosti Alltraining s.r.o. (tréninkový, výživový plán) za uplynulé období vymazány a nelze je zpětně tisknout. Tisk tréninkového, výživového programu je možný jen při předplaceném aktuálně běžícím období.

6.    Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb alltraining.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb Alltraining s.r.o. a jejími oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Alltraining s.r.o. má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb alltraining.cz (včetně zrušení či zablokování uživatelského účtu), zejména v případech, jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti Alltraining s.r.o. a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů, příp.:

6.1.    pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Alltraining s.r.o.;

6.2.    pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby;

6.3.    pokud uživatel nenavštíví svou osobní schránku nebo účet na po dobu 6 měsíců;

6.4.    jestliže je uživatelský účet používán pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů, ...atd. na stranu Alltraining s.r.o.) nebo virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu;

6.5.    pokud budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován;

6.6.    pokud se uživatel účtu pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;

6.7.    pokud je účet používán k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu, je Alltraining s.r.o. oprávněna vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a Alltraining s.r.o. jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným;

6.8.    pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva Alltraining s.r.o. nebo třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech;

7.    Alltraining s.r.o. má právo převést placeného uživatele na volného (zdarma využívajícího svojí osobní schránku v okamžiku, kdy bude jeho platba pro následující období v prodlení a jeho dlužná částka nebude uhrazena ani po opakované výzvě.

8.    Alltraining s.r.o. má právo ukončit předplacené služby bez nároku vrácení předplacené částky placeným uživatelem tehdy, když uživatel poruší tyto podmínky s okamžitou platností.

9.    Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

10.    Alltraining s.r.o. nese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb, nenese však odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených ve osobní schránce uživatele. Uživatel je povinen si veškerá svá data uložená v on-line deníku, jakož i data uložená v jiných službách, vhodným způsobem zálohovat a tím eliminovat možnost poškození či možné ztrátě cenných informací.

11.    Alltraining s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatele pro účely plnění smlouvy, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem uživatele pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil uživatel souhlas.

12.    Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími českými právními předpisy a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů - Informace pro klienty a obchodní partnery zveřejněnými na webových stránkách www.alltraining.cz v sekci Ochrana osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Alltraining s.r.o. nakládá s osobními údaji uživatele, jaké informace o uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady zpracování osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

13.    V souvislosti se zpracováním osobních údajů Alltraining s.r.o. prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

14.    Alltraining s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto licenčních podmínek či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

15.    Poučení: vkládání osobních údajů a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb Alltraining s.r.o. a nebudou použity k žádným dalším účelům;

16.    Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

17.    Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

18.    Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám alltraining.cz, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou Alltraining s.r.o. a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohroženédůvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji, je jednáním uživatele. Alltraining s.r.o. nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

19.    Alltraining s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto internetových stránek, především práva autorská, osobnostní, práva související s vlastnictvím ochranných známek a případně veškerá další související práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů Alltraining.cz, především z těchto internetových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany Alltraining s.r.o. výslovně zakázáno a dále řešeno právní cestou.

20.    Stisknutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" při prvé návštěvě v našem intranetu uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.