Poradit
Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?

E-mail *

Váš dotaz *

Odeslat dotaz

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

společnosti Alltraining s.r.o., IČO: 247 59 481, se sídlem Praha 8 - Kobylisy, U nádrže 618/2, okres Praha Hl. m., PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171996 (dále jako „Alltraining“, nebo „prodávající“ či „poskytovatel“) pro poskytování služeb a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

1.2.1. vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „kupní smlouva“),

1.2.2. vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb společnosti Alltraining, tj.

- tréninkových služeb, včetně sportovních či cvičebních lekcí,

- sportovních či zdravotních testů a přidružených služeb (např. nastavení správného posedu apod.),

- fyzioterapeutických služeb.

Alltraining nabízí zboží a služby v rozsahu uvedeném na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.alltraining.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či čerpat služby, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či smlouvě o poskytnutí služeb. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služeb. Právní jednání probíhají či jsou vyhotovována v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Účinnost nových obchodních podmínek nastává zveřejněním na webových stránkách, příp. pozdějším datem v novém znění obchodních podmínek uvedeným. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Kontaktní a pomocné údaje pro jakoukoli komunikaci jsou uvedeny na webové stránce Alltraining.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání služeb či zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb či zboží je uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou ze strany Alltraining považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Alltraining může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy uzavřené s Alltraining (včetně obchodních podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Alltraining, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Alltraining zpracovává osobní údaje uživatele (kupujícího) výhradně pro účely uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí služeb a k výkonu práv a povinností z těchto smluv, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem klienta pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil klient souhlas.

3.2. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů – Informace pro klienty a obchodní partnery zveřejněnými na webové stránce www.alltraining.cz v menu Ochrana osobních údajů.

4. Doručování

4.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, oznámení týkající se vztahů Alltraining a uživatele (kupujícího), musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

4.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

4.3. Běžnou korespondenci lze vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu či uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Alltraining.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Veškeré informace a údaje obsažené na www.alltraining.cz a ostatních nabídkách vydaných Alltraining o zboží, službách, jejich cenách a podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. Alltraining je oprávněna je v případě změny rozhodujících skutečností jednostranně upravit.

5.2. Alltraining je oprávněna za účelem pravidelné údržby internetových stránek nebo z jiných technických důvodů jejich provoz dočasně omezit, popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu.

5.3. Jakékoli spory související se službami Alltraining budou přednostně řešeny smírnou cestou. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou a uživatel je spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, e-mail: adr@coi.cz; podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na www.adr.coi.cz. Spotřebitel, který zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.4. Alltraining si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.

5.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2022.

 

A. Obchodní podmínky pro prodej/koupi zboží

1. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://www.alltraining.cz/e-shop/.

1.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

1.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.7. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti a účinnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky je účinný patnáct kalendářních dnů.

1.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

1.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Cena zboží a platební podmínky; přeprava a dodání zboží

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

2.1.2. dobírkou, tj. uhrazením ceny dopravci při dodání;

2.1.3. v hotovosti při osobním převzetí zboží.

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši a náklady podle čl. 2.4. níže. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží nebude dodáno dříve, než bude úhrada připsána na účet prodávajícího.

2.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené s provedením bezhotovostní platby (zejména bankovní poplatky v případě zahraničních a jim obdobných plateb); kupující toto zajišťuje při provádění platby, pokud však prodávajícímu vzniknou náklady s provedením bezhotovostní platby, prodávající je kupujícímu přeúčtuje a kupující se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.

2.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.6. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou ceny za odebrané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani limitováno právo prodávajícího na náhradu škody.

2.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání objednávky zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a zároveň ji přiloží ke zboží.

2.8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2.10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2.11. V případě volby osobního odběru objednaného zboží je kupující povinen vyčkat vždy na doručení potvrzujícího e-mailu obsahujícího výzvu k převzetí zboží. Před odesláním takové výzvy nebude možné zboží vyzvednout. Zboží bude na odběrném místě k dispozici po dobu 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k jeho vyzvednutí.

2.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a v takovém případě o tom sepíše s přepravcem nebo předávajícím příslušný protokol. Podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo obdobné listiny kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou reklamaci z tohoto důvodu nemůže být brán zřetel. Za vady způsobené přepravcem prodávající neodpovídá a takové vady nejsou považovány za vady záruční. 

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika souvisejících částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 4. těchto obchodních podmínek.

3.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7. Při odstoupení od kupní smlouvy pouze ve vztahu k dílčí části objednávky (některým položkám zboží) je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu jen poměrnou část celkových nákladů na dodání zboží za podmínky, že je schopen jednoznačně určit, že celkové náklady na dodání zboží by byly nižší, kdyby prodávající dodal pouze zboží, u něhož došlo k odstoupení od kupní smlouvy.

3.8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud prodávající zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození zboží z důvodů na straně kupujícího, má právo při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit peněžní prostředky ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty zboží anebo odstoupení od kupní smlouvy odmítnout.

3.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

4.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce ohledně zboží prezentuje,

4.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající nebo výrobce uvádí, příp. ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

4.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

4.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Ustanovení uvedená v čl. 4.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží kupujícím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

5.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

5.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

B. Obchodní podmínky pro poskytování služeb

1. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

1.1. Alltraining nabízí služby prostřednictvím nabídky služeb uvedených na webové stránce https://www.alltraining.cz.

1.2. Veškerá prezentace služeb Alltraining je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb.

1.3. Webové rozhraní obsahuje informace o obsahu služeb, a to včetně cen jednotlivých služeb. Ceny služeb uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.4. Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní kliknutím na „objednat“ u příslušné služby. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.4.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ uživatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

1.4.2. způsobu úhrady ceny služby,

(dále společně jen jako „objednávka“).

1.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

1.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, cenu služby, osobu uživatele, způsob úhrady ceny služby, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o poskytnutí služby. Podmínkou platnosti a účinnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.7. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“) nebo telefonicky.

1.8. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny za služby apod.) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.9. Poskytovatel navrhne uživateli termín (termíny) pro poskytnutí služby, který uživatel potvrdí.

1.10. Poskytovatel si vyhrazuje neakceptovat objednávku uživatele. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uživatele či potvrzeno telefonicky.

1.11. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

2. Cena služby a platební podmínky; dodání služby

2.1. Cenu služby může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

2.1.1. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“);

2.1.2. v hotovosti při poskytnutí služby.

2.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před poskytnutím služby. Služba nebude poskytnuta dříve, než bude úhrada připsána na účet poskytovatele.

2.3. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s provedením bezhotovostní platby (zejména bankovní poplatky v případě zahraničních a jim obdobných plateb); uživatel toto zajišťuje při provádění platby, pokud však poskytovateli vzniknou náklady s provedením bezhotovostní platby, poskytovatel je uživateli přeúčtuje a uživatel se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.

2.4. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po odeslání objednávky služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele, příp. při poskytnutí služby.

3. Odstoupení/storno smlouvy o poskytnutí služeb

3.1. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb a stornovat objednané služby nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem pro poskytnutí služby; v takovém případě uživatel nehradí stornopoplatek a poskytovatel a uživatel se dohodnou na vrácení ceny služby anebo novém termínu pro poskytnutí služby podle čl. 3.3. níže.

3.2. V případě, že uživatel odstoupí od smlouvy o poskytnutí služeb a stornuje objednanou služby méně než 24 hodin před sjednaným termínem pro poskytnutí služby, je uživatel povinen uhradit poskytovateli stornopoplatek ve výši odpovídající ceně služby.

3.3. V případech podle čl. 3.1. a 3.2. se poskytovatel s uživatelem dohodnou na jiném termínu poskytnutí služby způsobem podle čl. 2.9. výše.

3.4. Odstoupení od smlouvy či storno služby je komunikováno vždy telefonicky, nedohodnou-li se poskytovatel s uživatelem jinak.

3.7. Při odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb pouze ve vztahu k některým sjednaným službám se poskytuje podle ustanovení čl. 3.1. až 3.4. obdobně pouze ve vztahu k takovým službám, které byly stornovány.

3.10. Je-li společně se službami poskytnut uživateli dárek či zvýhodnění, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku či zvýhodnění účinnosti a uživatel je povinen poskytnutý dárek či zvýhodnění vrátit, resp. vydat.

4. Práva z vadného plnění

4.1. Poskytovatel odpovídá uživateli, že služby jsou řádně poskytnuty/poskytovány. Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době poskytnutí služby je služba poskytnuta řádně ve sjednaném rozsahu a svým provedením odpovídá popisu uvedenému na webové stránce poskytovatele.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že u služeb není rozhodující jejich časový rozsah ale poskytnutí úplné služby z hlediska jejího účelu; nedodržení času poskytované služby není bez dalšího vadou služby. V případě služby spočívající v provedení fyziologického testu může dojít k situaci, že nebude dosaženo výsledku testu; strany se v takovém případě dohodnou na provedení nového testu anebo jiném vhodném řešení; nedosažení výsledku testu neznamená bez dalšího vadu služby. V případě služby spočívající v nastavení posedu může dojít k situaci, že posed není ve všech ohledech nastaven v ideálních požadovaných polohách zejm. s ohledem na kompozici pohybového aparátu uživatele. V případě tréninkových služeb poskytovatel negarantuje dosažení určité cílené úrovně kondice uživatele.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u poskytovatele při poskytování služby či bezprostředně po jejím poskytnutí, jinak práva uživatele z vadného plnění zanikají.

 

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. K využití služeb není nutná předchozí návštěva lékaře. Poskytovatel provádí vlastní diagnostiku. V případě, kdy uživatel má zprávu diagnostického zdravotníka se specializací na, je uživatel povinen takovou zprávu poskytovateli poskytnout nebo ho o ní informovat.

5.2. Při objednání služby jsou vyžadovány poskytovatelem základní osobní údaje uživatele týkající se jeho osoby a jeho zdravotního stavu; uživatel je povinen uvádět pravdivé a úplné informace. Uživatel před zahájením služby vyplní vstupní dotazník a je povinen poskytnout nezbytné údaje pro stanovení správného a úplného poskytnutí služby. V případě změny poskytnutých informací je uživatel povinen informovat o nastalých změnách. Poskytovatel neručí za správnost a úplnost poskytovaných služeb, pokud uživatel zamlčel některá informace o jeho zdravotním stavu. V případě osoby mladší 15ti let může být vyžadován souhlas zákonného zástupce uživatele s poskytnutím služby.

5.3. Čerpání služby je ze strany uživatele vždy dobrovolné a je na vůli uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Pokud poskytovatel kdykoliv zhodnotí, že pokračování v poskytování služby může narušit zdraví uživatele, je poskytovatel oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služby. Uživatel má v takovém případě nárok na vrácení ceny dosud nevyčerpané části služeb, pokud takovou situaci nezpůsobil.

5.4. Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že

-   je plně způsobilý k právním úkonům, případě čerpá službu se souhlasem svého zákonného zástupce,

-   veškeré údaje, které o sobě před zahájením služeb i v průběhu jejich poskytování poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

-   se před zahájením služby důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že těmto obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

-   řídit se doporučením poskytovatele bezprostředně po poskytnutí služby, zejména např. dodržet klidový režim po poskytnutí služby apod.

5.5. Poskytovatel neodpovídá uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s využíváním služeb při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem

5.6. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s využíváním služby a při nerespektování doporučeného postupu či režimu, nebo nedodržení instrukcí poskytovatele v souvislosti se službou, a to i v případě že v souvislosti s tímto porušením dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

5.7. V případě, že s poskytovanou službou užívá uživatel na webovém rozhraní poskytovatele aplikaci k poskytování a řízení tréninkových služeb (včetně cvičebních lekcí), poskytuje poskytovatel uživateli nevýhradní licenci k webové službě časově omezenou na dobu poskytování tréninkových služeb (cvičení lekce); licence podle tohoto ustanovení je zahrnuta v ceně tréninkových služeb (cvičební lekce). Poskytovatel neposkytuje uživateli licenci k jakémukoli duševnímu vlastnictví poskytovatele, jež je samo obsahem poskytovaných služeb.

5.8. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.