Poradit
Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?

E-mail *

Váš dotaz *

Odeslat dotaz

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí obchodními podmínkami Alltraining s.r.o. a umožňuje odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 14denní lhůtě dle tohoto poučení pouze spotřebiteli.

Platné obchodní podmínky společnosti Alltraining s.r.o. naleznete na https://www.alltraining.cz/e-shop/obchodni-podminky/
 

Toto poučení se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené distančním způsobem mezi společností Alltraining s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem tak, jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoníku.


1.    Právo odstoupit od smlouvy

1.1.    Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.


1.2.    Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Alltraining s.r.o., IČO: 24759481, se sídlem Praha 8 - Kobylisy, U nádrže 618/2, okres Praha Hl.m., PSČ 18200, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


1.4.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2.    Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.    Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.


2.2.    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Hlivická 1/400, 181 00, Praha 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.


2.3.    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.


2.4.    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.